Program EKOSTOPA sa momentálne nachádza v prestavbe. Registrácia bola ukončená. Stále si však môžete vypočítať svoju vlastnú ekologickú stopu alebo využiť viac ako 250 edukačných aktivít.

Aktivity

Námety pre zábavno-poučné vyučovanie s témou ekologickej stopy. Sú vypracované pre každú oblasť ekologickej stopy, zvlášť pre materské, základné a stredné školy, a tiež pre konkrétne tematické celky daného učiva.

  • Elektrina
  • Kúrenie
  • Voda
  • Stravovanie
  • Odpad
  • Doprava
  • Budovy a pozemky
  • Nákup a vybavenie
  • Ekologická stopa
  Materská škola
Ja som
Kultúra
Ľudia
Príroda
Zdravá výživa
  Materská škola
Ja som
Ľudia
Príroda
Kultúra
  Materská škola
Ja som
Ľudia
Príroda
Kultúra
 
  3. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8.ročník 9.ročník
Environmentálna výchova  
Biológia  
Výtvarná výchova  
Spotrebiteľská výchova  
Environmentálny  krúžok  
Matematika        
Fyzika      
Prírodoveda          
Chémia          
  4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník
Environmentálna výchova
Etická výchova          
Matematika        
Občianska výchova      
Biológia  
Prírodoveda          
Slovenský jazyk  
Zemepis        
Chémia          
  3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník
Environmentálna výchova    
Chémia        
Biológia    
Zemepis            
Prírodoveda          
Technika, Svet práce        
Slovenský jazyk a literatúra    
Environmentálna výchova        
Spotrebiteľská výchova            
  2.ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník
Environmentálna výchova    
Etika            
Chémia            
Informatika  
Matematika            
Občianska výchova            
Biológia      
Vlastiveda            
Výtvarná výchova
Zemepis          
Prírodoveda            
Zdravotná výchova              
Pestovateľské práce              
Jazyk slovenský            
  1.ročník 2.ročník 3.ročník 4.ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8.ročník 9.ročník
Environmentálna výchova      
Biológia        
Zemepis              
Prírodoveda            
Matematika      
Technika, Svet práce            
Slovenský jazyk  
Výtvarná výchova  
Vlastiveda            
Pracovné vyučovanie                
Chémia                
Fyzika              
Informatická výchova            
  1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník
Environmentálna výchova
Fyzika                
Matematika            
Biológia        
Výtvarná výchova      
Dopravná výchova                
Prírodoveda                
Jazyk slovenský                
Vlastiveda                
Informatícká výchova                
  1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník
Environmentálna výchova    
Etická výchova                
Ochrana človeka                  
Občianska výchova                
Biológia            
Prírodoveda                
Prvouka                
Vlastiveda              
Výtvarná výchova        
Pracovné vyučovanie                
Vecné učenie                
Dejepis                
Geografia                
Technika, svet práce              
Chémia              
Regionálna výchova            
  1.ročník 2.ročník 3.ročník 4.ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník
Environmentálna výchova      
Etická výchova                
Informatika  
Občianska výchova                
Prírodoveda          
Environmentálna výchova        
Pracovné vyučovanie                
Slovenský jazyk a literatúra  
Výtvarná výchova  
Mediálna výchova      
Biológia        
Geografia              
Matematika          
Vlastiveda            
  2.ročník 3.ročník 4.ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník
Environmentálny krúžok  
Etická výchova                
Informatika    
Prírodoveda          
Slovenský jazyk a literatúra    
Výtvarná výchova      
Mediálna výchova          
Biológia          
Vlastiveda              
Matematika          

  1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník
Ekológia    
Environmentálna výchova
Geografia      
Náuka o spoločnosti      
Slovenský jazyk    
Stavebné konštrukcie      
Geoekológia      
Biológia      
  1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník
Biológia      
Environmentálna výchova
Fyzika      
Geografia      
Informatika      
Slovenský jazyk a literatúra      
  1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník
Ekológia    
Environmentálna výchova
Odlesňovanie
Geoekológia a environmentalistika      
Geografia      
Náuka o spoločnosti      
Odlesňovanie
Ochrana spotrebiteľa      
Poľnohospodárska ekológia    
Publicistický štýl a jeho žánre      
Racionálne využívanie zdrojov
Znečisťovanie ovzdušia, vody, pôdy
Manažment podnikov cestovného ruchu       Analýza jedálneho lístka školskej jedálne
  1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník
Biológia  
Environmentálna výchova
Estetická výchova
Geografia      
Informatika  
Ekológia      
Spotrebiteľská výchova      
  1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník
Biológia    
Ekológia    
Geografia  
Informatika      
Náuka o spoločnosti      
Občianska náuka      
Umenie a kultúra      
  1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník
Biológia    
Ekológia  
Environmentálna výchova
Geografia  
Ochrana človeka a prírody
Stavebné konštrukcie      
Ekonomika      
Hotelový a gastronomický manažment      
  1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník
Estetická výchova  
Náuka o spoločnosti      
Ekológia    
Odpadové hospodárstvo      
Občianska náuka    
Špeciálny grafický softvér      
Environmentálna výchova
Zdravoveda      
Chémia      
Informatika    
Geografia  
Biológia / Seminár z biológie    
Eko krúžok
  4. ročník
Matematika
Environmentálna výchova