Program EKOSTOPA sa momentálne nachádza v prestavbe. Registrácia bola ukončená. Stále si však môžete vypočítať svoju vlastnú ekologickú stopu alebo využiť viac ako 250 edukačných aktivít.

Vzdelávací program pre učiteľov

Všetkých pedagógov zapojených do školského programu Ekologická stopa pozývame na vzdelávací program s názvom Ekologická stopa – výchova k trvalo udržateľnému rozvoju.

Vzdelávací program je v procese akreditácie v rámci kontinuálneho vzdelávania pedagogických zamestnancov!

Organizátor:
Slovenská agentúra životného prostredia so sídlom v Banskej Bystrici – Centrum tvorby krajiny, environmentálnej výchovy a vzdelávania.

Cieľová skupina: pedagógovia materských, základných a stredných škôl

Hlavný cieľ:
Rozvíjanie kvalifikácie pedagogických zamestnancov v oblasti výchovy k trvalo udržateľnému rozvoju.

Obsah a rozsah:

  • odborný výklad a praktické aktivity v nasledujúcich oblastiach: trvalo udržateľný rozvoj, výchova k trvalo udržateľnému rozvoju, koncept ekologickej stopy, metodika výpočtu ekologickej stopy a kategórie ekologickej stopy v škole;
  • 35 hodín aktualizačné vzdelávanie – prezenčná forma, v trvaní 5 dní.

Termíny:

Miesto konania I. termín II. termín
SEV Regetovka 26. 3. 2011 - 30. 3. 2011 30. 3. 2011 - 3. 4. 2011
SEV Drieňok Teplý Vrch 9. 4. 2011 - 13. 4. 2011 13. 4. 2011 - 17. 4. 2011
SEV Dropie 21. 5. 2011 - 25. 5. 2011 25. 5. 2011 - 29. 5. 2011

Podmienky pre zaradenie uchádzačov:
Do vzdelávania bude zaradený každý pedagogický zamestnanec na základe písomnej prihlášky, v ktorej riaditeľ školy (priamo riadenej organizácie) potvrdí správnosť údajov. Riadne vyplnenú prihlášku s jasne vyznačeným termínom je potrebné zaslať na nižšie uvedenú kontaktnú adresu do 11. marca 2011.

Finančné zabezpečenie:
Náklady spojené s realizáciou vzdelávania (strava, ubytovanie) budú financované z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci projektu „Zlepšenie environmentálneho povedomia v oblasti ochrany prírody a krajiny (vrátane NATURA 2000)“. Účastníkom vzdelávania budú bezplatne poskytnuté metodické a materiálne pomôcky. Cestovné náklady účastníka hradí vysielajúca organizácia, resp. účastník sám!

Pozvánka
Prihláška
Obsah lekcií


07.02. 2011