Program EKOSTOPA sa momentálne nachádza v prestavbe. Registrácia bola ukončená. Stále si však môžete vypočítať svoju vlastnú ekologickú stopu alebo využiť viac ako 250 edukačných aktivít.

Ekostopa triedy postupuje do krajského kola

Dňa 8. februára 2011 sa v klubovni Spojenej školy v Nižnej, uskutočnila súťažná prehliadka SOČ – stredoškolskej odbornej činnosti.

Cieľom stredoškolskej odbornej činnosti je:

  • prispievať k vyhľadávaniu talentovaných a nadaných žiakov,
  • rozvíjať tvorivé kompetencie, odborno-teoretické a odborno-praktické schopnosti žiakov,
  • viesť ich k samostatnému tvorivému mysleniu a aktívnemu riešeniu úloh.

Študent Jožko Janťák obhajoval prácu „Ekostopa triedy II. BC“. V rámci krúžkovej činnosti (naša skupinka Zelení nadšenci), zisťoval veľkosť ekostopy svojich spolužiakov.

Na vyhodnotenie údajov, použil štatistické charakteristiky (aritmetický priemer, modus, medián). Zistil závažné skutočnosti, ktoré sa stali námetom mnohých triednych diskusií. Študenti prijali určité opatrenia a koncom školského roka zistia, či boli účinné.

Jožkova práca poukazuje na viac skutočností, ktoré by som v krátkosti rozdelila do dvoch rovín. Prvá rovina – environmentálna. Je výborné, keď si študenti uvedomia nutnosť zmeny svojho správania k životnému prostrediu. Je potešujúce, že si uvedomujú, že takto sa ďalej pokračovať nedá a bude skvelé, ak získajú skúsenosti, ktoré ich budú ďalej viesť k správnym životným hodnotám. Druhá rovina – medziľudské vzťahy. Chlapci počas svojho výskumu zažili veľa úsmevných zážitkov a naše vzťahy, ako triedy sa prehĺbili.

Ďalšou našou métou je krajská prehliadka SOČ, ktorá preverí hlavne komunikačné schopnosti (aký bude vplyv trémy) a ďalšie tzv. kompetencie pre 21. storočie, ktoré sú nevyhnutné pre úspešný život mladých ľudí.

Ing. Beáta Ľubová
Koordinátor EnV
Spojená škola Nižná


15.02. 2011