Program EKOSTOPA sa momentálne nachádza v prestavbe. Registrácia bola ukončená. Stále si však môžete vypočítať svoju vlastnú ekologickú stopu alebo využiť viac ako 250 edukačných aktivít.

Výučbový portál Ekostopa, v „ službách “ SOČ.

V školskom roku 2010/ 2011 prebieha 33.ročník stredoškolskej odbornej činnosti, ktorej vyhlasovateľom je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu.


Program Ekostopy sa môže uplatniť v súťažnom odbore 07 – pôdohospodárstvo a životné prostredie.
Súčasťou tohto ročníka je aj 1. ročník sekcie SOČ – Najlepší nápad OZE, kde výučbový program ekostopy sa dá ľahko použiť a začleniť.
SOČ je záujmová činnosť žiakov denného štúdia. Jej výsledkom je samostatná práca, ktorá sa predkladá k odbornému posúdeniu.
Cieľom SOČ je :

 • prispievať k vyhľadávaniu talentov a nadaných žiakov
 • rozvíjať tvorivé myslenie
 • naučiť sa prezentovať výsledky vlastnej práce, získať zručnosti v danom odbore
 • podporiť využívanie IKT
 • ozvíjať odborno – teoretické a odborno – praktické vedomosti

Členenie práce v náväznosti na edukačný program Ekostopa:
1. Úvod

 • Stručný úvod do problematiky, vysvetlenie základných pojmov.
 • Čo je ekostopa?
 • Meranie kapacity Zeme.
 • Biologicky produktívna plocha Zeme.

2. Problematika a prehľad literatúry

 • Teoretická analýza problematiky.
 • Vysvetlenie jednotky hektár a globálny hektár, tvorba tabuliek a grafov.
 • Férový podiel Zeme a ľudské potreby .
 • Kapacita Zeme.

3. Ciele práce

 • Koľko zemegúľ potrebujeme?
 • Ekologická stopa ľudstva.
 • Aká je moja ekologická stopa?
 • Aká je ekologická stopa mojich kamarátov, mojej rodiny?

4. Výskum, uskutočnenie experimentu
Pomocou internetového kalkulátora študent uskutoční prieskum, údaje ktoré získa, si uloží v samostatnom súbore. Štúdiom a porovnávaním hodnôt získa prehľad o environmentálnom povedomí ľudí zapojených do výskumu. Príjme závery a o svojich výsledkoch informuje v rámci zostavenej prezentácie.

Študent má možnosť aj spolupracovať s konzultantmi, či už v rámci školy, s koordinátorom ENV, ale môže konzultovať aj s externým pracovníkom – zaslatím svojich záverov na stránku ekostopy a odborným vyjadrením sa k získaným výsledom.

V tomto školskom roku mám zapojených do SOČ s využitím Ekostopy dvoch študentov, ich práce a skúsenosti odošlem po ukončení školského kola súťaže.

S pozdravom
Ing. Beata Ľubová – koordinátor ENV, Spojená škola, Nižná


22.11. 2010